Mikä On E Resepti?

Mikä On E Resepti

Mitä etuja E reseptin käytöstä on?

Lääkemääräys (resepti)

Suomessa lääkkeet on lainsäädännöllisesti jaettu kahteen ryhmään, itsehoitolääkkeisiin ja reseptilääkkeisiin. Reseptilääkkeiden saamiseen apteekista tarvitaan lääkärin laatima lääkemääräys eli resepti. Reseptissä kuvataan potilaalle määrätty lääke, sen määrä ja vahvuus sekä lääkepakkaukseen liitettävä käyttöohje. Reseptit ovat nykyisin pääsääntöisesti sähköisiä (e-resepti). Vain poikkeustapauksissa resepti kirjoitetaan paperille tai annetaan puhelimitse apteekkiin.

Reseptilääkkeen määrääminen perustuu lääkärin suorittamaan potilaan tutkimukseen ja diagnoosiin. Lääkäri ja potilas sopivat yhdessä lääkehoidosta. Resepti on keino välittää hoitopäätöksen tiedot apteekille, joka toimittaa tarkoitukseen sopivan, hinnaltaan edullisimman lääkevalmisteen oikean määrän ja vahvuuden sekä merkitsee lääkepakkaukseen lääkärin ilmoittaman käyttöohjeen.

Reseptin sähköinen allekirjoitus ja potilaan kaikkien reseptien säilytys keskitetysti samassa valtakunnallisessa tietokannassa,, vähentävät virheiden, yhteisvaikutusten ja väärinkäytön riskiä. Sähköiset potilastieto- ja reseptijärjestelmät ohjaavat reseptin laatijaa ja tekevät entiset reseptinkirjoituksen muotoseikat tarpeettomiksi.

Älykkäät reseptinkirjoitusohjelmat tarjoavat valmiita ehdotuksia lääkkeen annokseksi ja varoituksia mahdollisista haitta- ja yhteisvaikutuksista muun lääkehoidon kanssa. Viimeinen harkinta ja vastuu jäävät kuitenkin aina lääkärille, joka koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella tekee parhaimman mahdollisen hoitopäätöksen.

 • Pitkäaikaishoidoissa lääkäri voi määrätä lääkkeen reseptin koko voimassaoloajaksi joko ilmoittamalla tarvittavan päiväannoksen perusteella pakkauksien lukumäärän tai antamalla tiedon hoidon pituudesta, jolloin apteekki laskee tarvittavien pakkausten lukumäärän.
 • Reseptilääkkeen pakkauksen annosteluohjetarrasta saa myös tiedon reseptin jäljelle jäävästä toimittamattomasta lääkemäärästä ja voimassaoloajasta.

Apteekki luovuttaa kerralla enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan lääkemäärän. Tähän on syynä se, että Kela korvaa kertaostona enintään kolmen kuukauden lääkkeen käytön kustannuksia. Suurempia lääkemääriä on toki mahdollista hankkia ilman Kela-korvausta.

Tämä voi kuitenkin olla asiakkaalle haitallista, koska apteekissa lääkkeitä säilytetään aina ohjeiden mukaan ja ne ovat todennäköisesti uusinta tuote-erää. Resepti on voimassa 24 kuukautta sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien, ellei voimassaoloaikaa ole rajattu. Virallisessa luettelossa nimettyjen huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptien voimassaoloaika on yksi vuosi.

Yhden vuoden ovat voimassa myös erityisluvallisten valmisteiden reseptit sekä reseptit sellaisille biologisille lääkkeille, joille on saatavilla määräyshetkellä biosimilaari. Resepti tulisi aina mieluiten uusia lääkärin vastaanotolla, jolloin hoitavalla lääkärillä on mahdollisuus tutkia potilas, tarkistaa hoidon teho, tarve ja turvallisuus.

Reseptin uudistamispyynnön voi tehdä sähköisesti Omakanta-palvelussa, jonne voi kirjautua omalla verkkopankkitunnuksella, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen näkyviin tulee lista resepteistä, joiden perusteella voi lähettää lääkärille uudistamispyynnön. Jos uudistamispyyntöön on liitetty potilaan puhelinnumero, lähetetään tekstiviestinä tieto, kun lääkäri on tehnyt uudistamispäätöksen.

Reseptin uusimisessa voi myös saada apua terveyskeskuksen tai apteekin henkilökunnalta. Reseptejä säilytetään Reseptitietokannassa 30 kuukautta, minkä jälkeen reseptin tiedot siirretään erilliseen reseptiarkistoon. Kahden vuoden lääkehoidon kattava lääkemääräys voidaan uudistaa 28 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen antamisesta.

Muiden reseptien osalta uudistaminen on mahdollista 16 kuukauden sisällä. Lääkäri on saattanut turvallisuussyistä merkitä reseptiin uusimiskiellon tai hylätä uusimispyynnön. Uusimisen rajoittamisen tarkoituksena on ennen kaikkea potilaan lääketurvallisuuden varmistaminen uuden lääkärikäynnin muodossa, minkä jälkeen on mahdollista optimoida lääkehoitoa uudella, ehkä tilanteen mukaan muutetulla lääkemääräyksellä.

Reseptin tarkoitus on välittää kaikki tarvittava tieto apteekkiin oikean ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi oikea-aikaisesti. Niinpä tietojärjestelmien puuttuessa tai pettäessä lääkäri voi laatia reseptinkirjoituksen sääntöjen mukaisen, yksiselitteisen lääkemääräyksen paperille tai antaa sen puhelimitse apteekkiin.

 • Apteekissa resepti muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.
 • Euroopan unionin tai talousalueen valtioilla ei ole yhtenäistä sähköistä reseptinkirjoitusjärjestelmää.
 • Tämän vuoksi matkailijan on turvallisinta kuljettaa oma lääkityksensä mukanaan.
 • Silloin kun ulkomailla olo pidentyy ja käytössä on erityisillä säilytysohjeilla varustettuja lääkkeitä, joudutaan mahdollisesti turvautumaan oleskelumaan apteekkien palveluksiin.

Sähköisen reseptin käyttäjä voi ottaa matkalle mukaan lääkärin tulostaman potilasohjeen, jossa on lueteltu kaikki samalla kerralla määrätyt lääkkeet. Omakanta-palvelusta voi tulostaa resepteistä yhteenvedon suomeksi. Sen voi pyytää myös apteekista tai terveydenhuollosta.

Apteekista tai lääkäriltä saa myös englanninkielisen yhteenvetotulosteen sähköisistä resepteistä. Ennen matkaa kannattaa myös varmistaa kohdemaan maahantuontikäytännöt henkilökohtaisten lääkkeiden osalta. Jos lääkkeiden joukossa on huumaavia tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja matkustaa Schengen-maihin, on apteekista pyydettävä niille Schengen-todistus.

Lääkkeitä voi ostaa toisesta EU- tai Eta-maasta joko erillisellä paperisella reseptillä (eurooppalainen lääkemääräys), lääkemääräyksellä ulkomailla ostoa varten tai sähköisellä reseptillä (tällä hetkellä Virosta, Kroatiasta ja Portugalista). Huumausaineeksi määriteltyjä lääkkeitä ei voi määrätä ostettavaksi toisesta EU- tai Eta-maasta.

Jos reseptilääkkeitä halutaan ostaa EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, tarvitaan yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antama resepti. Eurooppalaista lääkemääräystä ja lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten ei voi uusia, ja niiden voimassaoloaika noudattaa toimittamismaan kansallisia säädöksiä, ellei lääkäri ole erikseen rajoittanut lääkemääräyksen voimassaoloaikaa.

On hyvä tietää, että eri EU-maissa reseptin vanhenemisaika voi erota suomalaisesta käytännöstä. Potilas maksaa lääkkeen koko hinnan ja hakee mahdollisen sairausvakuutuskorvauksen omasta kotimaastaan. Tavallisesti reseptillä määrätään lääkkeitä, joille suomalainen viranomainen on antanut myyntiluvan.

 1. Oska reseptin tarkoituksena on mahdollistaa potilaan paras mahdollinen lääkehoito, lääkärin on mahdollista määrätä myös erityisistä syistä mitä tahansa maailmassa tehdasmaisesti valmistettua lääkettä.
 2. Tätä tarkoitusta varten apteekki hakee viranomaiselta erityisluvan ulkomailla kaupan olevan lääkkeen toimittamiseksi.

Potilaalle erityislupamenettely merkitsee myös kotimaiseen lääkevalmisteeseen verrattuna suurempaa kustannusta. Vaikka tietylle valmisteelle ei olisi myyntilupaa Suomessa, sairausvakuutus voi joissakin tapauksissa korvata lääkekuluja. Viime vuosisadan alussa suuri osa lääkkeistä valmistettiin apteekeissa.

 1. Nykyäänkin lääkäri voi määrätä periaatteessa mitä tahansa lain sallimaa lääkeainetta, jota apteekki pystyy valmistamaan.
 2. Apteekkien lääkevalmistus on keskittynyt tiettyihin apteekkeihin, joilla on lääkevalmistuksen laatuvaatimukset edellyttämä osaaminen ja tuotantotilat.
 3. Tavallisimpia ex tempore -lääkkeitä ovat ihotautien hoitoon tarkoitetut valmisteet.

Osa lääkkeistä on itsehoitolääkkeitä, joita saa apteekista ilman reseptiä. Joitakin lääkkeitä saa sekä itsehoidosta että reseptillä. Itsehoitolääkkeiden pakkauskoko on yleensä pienempi ja hinta lääkeannosta kohden kalliimpi kuin vastaavilla reseptilääkkeillä, eikä niiden kustannuksia korvata sairausvakuutuksesta.

Itsehoitoon valikoidaan lääkkeitä, joita käytetään, kun sairaus on lievä ja helposti tunnistettava eikä sen hoito edellytä välttämättä lääkärin seurantaa. Itsehoitolääkkeet on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, minkä vuoksi niitä ei toimiteta suurina pakkauskokoina. Jos lääkehoidon tarve on jatkuva, on parempi, että lääkäri arvioi oireiden syyn ja parhaan mahdollisen hoidon.

Artikkelin tunnus: dlk01199 (031.002) © 2022 Kustannus Oy Duodecim : Lääkemääräys (resepti)
Näytä koko vastaus

Mitä tarkoittaa e reseptit?

julkaistu 21.3.2018 | päivitetty 21.3.2018 Sosterissa sähköinen resepti on käytössä kaikissa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yksiköissä. Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti.

 1. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi.
 2. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.
 3. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet.
 4. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5, vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi. Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta.
Näytä koko vastaus

Miten kirjoitetaan E-resepti?

Reseptipalkkiot myös e-reseptiin? – Etenkin yksityislääkärien toivoma ominaisuus reseptipalkkioiden perimisestä myös e-resepteistä on liikahtanut eteenpäin. Apteekkariliitto ja Lääkäriliitto ovat nyt kirjoittaneet aiesopimuksen. Tarkoituksena on, että reseptipalkkion voisi liittää puhelinreseptien tapaan myös e-reseptiin ja apteekki perisi reseptipalkkion samalla, kun potilas noutaa lääkkeensä.

 1. Neuvottelut aiheesta jatkuvat, kertoo neuvottelupäällikkö Laura Lindholm.
 2. E-resepti etenee 1.1.2017 Reseptit kirjoitetaan sähköisinä potilastietojärjestelmän kautta tai reseptiohjelmalla.
 3. Paperi- ja puhelinreseptit ovat poikkeustilanteita varten.2016 Kelain tulee yksittäisten lääkärien käyttöön ja varajärjestelmäksi potilastietojärjestelmien vikatilanteisiin.1.11.2015 PKV-lääkkeitä voi määrätä vain e-reseptillä, jos lääkärillä on käytössään sähköinen järjestelmä lääkemääräyksiin.

Muut lääkärit voivat yhä määrätä PKV-lääkkeitä paperiresepteillä.1.1.2015 Yksityinen terveydenhuolto siirtyi e-reseptiin, poikkeuksena ammatinharjoittajat, jotka kirjoittavat alle 5 000 reseptiä vuodessa.1.4.2013 E-resepti oli käytössä julkisessa terveydenhuollossa.20.5.2010 Ensimmäinen e-resepti kirjoitettiin Turussa.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri kirjoittaa reseptin puhelimitse?

Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan tietojenkäsittelylaitteella laadittua lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen Kelan ylläpitämään keskitettyyn valtakunnalliseen tietokantaan (Reseptikeskus). Se sisältää kaikki sähköiset lääkemääräykset ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

 • Lääkemääräyksen laadittuaan lääkkeen määrääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen, joka sisältää samat tiedot kuin hänelle tehty lääkemääräys.
 • Potilaan mennessä apteekkiin farmaseutti tai proviisori hakee verkkoyhteyttä käyttäen potilaalle laaditut lääkemääräykset Reseptikeskuksesta ja luovuttaa potilaalle lääkkeet.

Lääkemääräys on laadittava pääsääntöisesti aina sähköisesti. Paperilomakkeella tai puhelimitse sen voi antaa silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista tai lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti.

 • Paperilla lääkemääräys laaditaan myös silloin, kun kyseessä on pro auctore -lääkemääräys, erityislupavalmiste (valmisteella ei ole myyntilupaa, kulutukseen luovutus Fimean erityisluvalla) tai lääkkeellinen kaasu, joita ei vielä toistaiseksi voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä.
 • Paperilomakkeelle laaditussa lääkemääräyksessä ja puhelinmääräyksessä on aina perusteltava, miksi lääkemääräystä ei ole laadittu sähköisesti.

Apteekki tallentaa lääkettä toimittaessaan paperilomakkeelle laaditun lääkemääräyksen Reseptikeskukseen. Lääkäri voi korjata Reseptikeskuksessa olevaa potilaansa virheellistä lääkemääräystä, mitätöidä lääkemääräyksen, uudistaa sen tai estää uudistamisen.

 • Toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyksen voi mitätöidä vain potilaan suostumuksella, paitsi jos lääkemääräys on laadittu potilaan tarkoituksellisesti antamien virheellisten tietojen perusteella tai pakottamalla.
 • Lääkkeen määrääjä tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä.

Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus lääkemääräykseen. Tietojärjestelmä tarkistaa samalla automaattisesti myös lääkkeenmäärääjän oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Saako lääkäri kirjoittaa reseptin itselleen?

Laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä ihmiselle, myös itselleen, lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen. Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille.

 1. Laillistetulla hammaslääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore-määräyksellä ammattinsa harjoittamiseen.
 2. Peruskoulutuksen jälkeistä käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä ei ole oikeutta hankkia lääkkeitä pro auctore -lääkemääräyksellä.

Tilapäisesti hammaslääkärin tehtävässä toimivalla hammaslääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. Hammaslääkärillä on oikeus määrätä huumausainelääkkeiksi luettavia lääkevalmisteita samalla kerralla enintään kymmenen jakeluyksikköä.

 • Muu kuin erikoishammaslääkäri saa määrätä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä enintään pienimmän myyntiluvallisen pakkauksen.
 • Suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevilla lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on oikeus toimia tilapäisesti lääkärin ammatissa, kun he ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ( opiskelijan toimiminen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, valvira.fi).

Opiskelijalle on asetuksen mukaan nimettävä kirjallisesti ohjaaja, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan lääkärin tai hammaslääkärin ammattia. Ohjaaja valvoo myös opiskelijan lääkkeen määräämistä. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla on suppeampi oikeus määrätä lääkkeitä kuin laillistetuilla lääkäreillä tai hammaslääkäreillä.

You might be interested:  Jäätelö Resepti Kondensoitu Maito?

Opiskelijat saavat määrätä lääkkeitä vain tehtävässään hoitamilleen potilaille. Opiskelija ei näin ollen saa määrätä lääkkeitä esimerkiksi itselleen tai perheenjäsenilleen. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijan tulee merkitä laatimaansa lääkemääräykseen hoitamansa virka, toimi tai tehtävä ja toimipaikka (toimipaikan nimi ja paikkakunta), jos nämä tiedot eivät ilmene lääkemääräyksestä ilman erillistä merkintää.

Toimiessaan tilapäisesti ammatissaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelija tarvitsee henkilökohtaisen terveydenhuollon ammattikortin voidakseen laatia lääkemääräyksiä. Kaikki lääkemääräykset joitain poikkeustilanteita lukuun ottamatta laaditaan sähköisesti.

 1. Henkilökohtaisen ammattikortin avulla varmistetaan lääkkeenmäärääjän henkilöllisyys, hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä ja tuotetaan sähköinen allekirjoitus.
 2. Terveydenhuollon ammattikorttia haetaan Digi- ja väestötietovirastolta (Kts.
 3. Myös Sähköinen lääkemääräys, valvira.fi).
 4. Terveydenhuollon ammattikortin saaminen edellyttää, että hakija on rekisteröity Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

Valvira merkitsee Terhikki-rekisteriin ne lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, jotka yliopiston ilmoittamien suoritusmerkintöjen perusteella ovat suorittaneet asetuksessa määritellyt vaadittavat opinnot ja voivat siten toimia tilapäisesti kyseisen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.
Näytä koko vastaus

Voiko terveydenhoitaja kirjoittaa reseptin?

Aloitin nuorelle ehkäisypillerit – onko se laillista? Ehkäisyvalmisteiden aloitus toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Tämä tarkoit­taa sitä, että hoitajalla pitää olla mahdollisuus konsultoida lääkäriä tarvittaessa ja organisaatiossa pitää olla kirjalliset toimintaohjeet ehkäisyvalmisteiden aloituksesta.

 • Työnantajan on varmistettava, että ammattihenkilöillä on riittävä osaaminen ehkäisyvalmisteiden aloitukseen asiak­kaalle.
 • Terveydenhoitajan täytyy kertoa esimiehelleen, jos kokee, että osaaminen on riittämätöntä.
 • Ehkäisyä aloitettaessa asiakas haastatellaan ja selvitetään, että ehkäisyn aloittamiselle ei ole vasta-aiheita.

Asiakkaalle tehdään tarvittavat tutkimukset, esimerkiksi verenpaine ja paino, sekä annetaan neuvontaa ehkäisyyn liittyen. Samalla sovitaan seurannasta. Osan seurannasta voi toteuttaa hoitaja. Jos seurannassa ei ilmene ongelmia, lääkäri kirjoittaa asiakkaalle sähköisen reseptin.

Gynekologinen tutkimus ei ole edellytys hormonaalisen ehkäisyn aloitukselle. Ehkäisyvalmisteen reseptin voivat kirjoittaa vain ne sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, jotka ovat suorittaneet lääkkeen määräämiseen oikeuttavan lisäkoulutuksen (45 op) ja joilla on tehtävään lupa työpaikallaan.

Reseptin voi kirjoittaa tiettyihin ehkäisyvalmisteisiin 15–34-vuotiaille naisille. Julkaistu Tehy-lehdessä 4/20 : Aloitin nuorelle ehkäisypillerit – onko se laillista?
Näytä koko vastaus

Onko lääke halvempi reseptillä?

Mikä On E Resepti 1. Miksi apteekissa tullaan kysymään “miten voin auttaa?”? Fimean “Määräys lääkkeiden toimittamisesta (PDF)” velvoittaa apteekin farmaseuttista henkilökuntaa antamaan lääkeneuvontaa myös apteekin itsehoito- ja palveluvalintaosastoilla.” Lisäksi apteekkitoiminnan eettisissä ohjeissa mainitaan, että “apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.” Muista, että hyvät neuvot tulevat kaupan päälle! 2.

 1. Miksi kaikki apteekin työntekijät eivät saa kertoa lääkkeistä? Vain apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla eli farmaseuteilla ja proviisoreilla on oikeus antaa lääkeneuvontaa ja toimittaa reseptilääkkeitä.
 2. Farmaseutin tutkintotaso on alempi korkeakoulututkinto yliopistossa (kolme vuotta) ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto (viisi vuotta).

Lääkeneuvontaa itsehoitolääkkeistä saavat antaa myös farmasian opiskelijat ja farmanomit. Lue lisää farmasian ja lääkealan opiskelusta esimerkiksi täältä ja täältä,3. Miksi reseptillä määrätty lääke tulee joskus ilman reseptiä ostettuna halvemmaksi? Itsehoitolääkkeitä voidaan määrätä reseptillä esimerkiksi jos asiakkaalla on vakuutus, joka korvaa lääkkeen.

Jos itsehoitolääkkeeseen ei ole reseptiä, vakuutus ei yleensä korvaa lääkettä. Joistakin itsehoitolääkkeistä saa myös reseptillä Kela-korvauksen, ja siten lääkkeen ostaminen reseptillä on asiakkaalle halvempaa. On myös tilanteita, jolloin ei Kela-korvattava lääke on määrätty reseptillä. Jos lääkkeen ostaa reseptillä, lääkkeen hintaan lisätään reseptin toimitusmaksu 2,39 € eikä lääkkeestä tule Kela-korvausta.

Tällöin lääkkeen hinta on siis asiakkaalle 2,39 € kalliimpi kuin ilman reseptiä ostettuna.4. Miten on mahdollista muistaa ulkoa niin paljon tietoa lääkkeistä? Monet uudet lääkkeet syntyvät vanhojen lääkkeiden pohjalta. Kun kerran opettelee yleisimpien lääkkeiden vaikutustavat, pääsee jo pitkälle.

 • Esimerkiksi kolesterolilääkeryhmään nimeltä statiinit kuuluvat mm.
 • Atorvastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini.
 • Näillä kaikilla lääkkeillä on sama vaikutustapa elimistössä.
 • Lääkkeet voivat erota esimerkiksi tehossa (kuinka tehokkaasti kolesteroli laskee) ja haittavaikutuksien määrässä tai esiintyvyydessä.5.

Miksi lääkkeiden toimittaminen kestää joskus kauan? Reseptilääkkeen toimittamiseen liittyy monta “näkymätöntä” vaihetta. Kyse ei ole siis vain tietokoneen naputtelusta, vaan toimitukseen liittyy mm. asiakkaan lääkitysturvallisuuteen ja Kela-korvaukseen liittyviä vaiheita.

Jokaisen lääkkeen kohdalla farmaseutti käy läpi lääkkeen annostelun ja ottoajankohdan. Lapsille määrättyjen lääkkeiden annosteluohjeet pitää tarkistaa erityisen huolellisesti esimerkiksi painokilojen tai iän mukaan. Farmaseutti arvioi milloin hänen pitää olla yhteydessä lääkäriin esimerkiksi reseptin annostusohjeen epäselvyyden tai lääkkeiden yhteisvaikutuksen vuoksi.

Näiden lisäksi farmaseutti noudattaa esimerkiksi Fimean määräyksiä lääkkeiden toimittamisesta (PDF), hintaneuvonnasta ja lääkevaihdosta sekä Kelan ohjeita esimerkiksi kerralla Kela-korvattavista lääkemääristä, Mitä muuta haluaisit tietää farmaseutin työstä? Jatketaan keskustelua apteekin Facebook-sivuilla !
Näytä koko vastaus

Mikä ero on resepti ja Itsehoitolääkkeellä?

Mikä on lääke? On olemassa reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä, Reseptilääke voidaan toimittaa apteekista vain lääkärin, eläinlääkärin, hammaslääkärin tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan lääkemääräyksellä eli reseptillä. Itsehoitolääkkeitä voidaan ostaa apteekista ilman reseptiä.
Näytä koko vastaus

Saako passilla reseptilääkkeitä?

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin, sillä se nopeuttaa asiointia. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi myös näyttämällä esimerkiksi Kela-kortin. Voit hakea reseptilääkkeet mistä tahansa apteekista.
Näytä koko vastaus

Voiko yksityinen lääkäri kirjoittaa reseptin?

Ensi vuoden alusta lääkkeitä voi määrätä vain sähköisen järjestelmän kautta. Lääkärin työnantaja voi kieltää lääkemääräyksen tekemisen niin sanotulle omalle potilaalle eli perheenjäsenelle, työkaverille tai tuttavalle. Kuva: Yle 8.8.2016 13:58 • Päivitetty 8.8.2016 15:18 Ensi vuoden alusta lääkemääräyksen voi saada vain sähköisenä.

Ainoastaan poikkeustapauksissa, kuten tietojärjestelmän ollessa poissa käytöstä, lääkäri voi kirjoittaa paperisen reseptin tai soittaa apteekkiin puhelinreseptin. Suurin osa lääkäreistä määrää lääkkeitä potilailleen työnantajansa kuten sairaalan, lääkäriaseman tai terveyskeskuksen sähköisen reseptijärjestelmän kautta.

Lääkärillä on aina ammattinsa puolesta oikeus kirjoittaa lääkeresepti, mutta työnantaja voi määritellä, kenelle niitä voi työnantajan järjestelmässä kirjoittaa. Muun muassa Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä myös niin sanottujen omien potilaiden, kuten esimerkiksi perheenjäsenten tai tuttavien reseptit on mahdollista kirjoittaa sairaanhoitopiirin järjestelmässä.
Näytä koko vastaus

Miksi lääkäri ei uusi reseptiä?

Kommentti 16.10.2019 08.30 Voisiko reseptikeskuksen ohjelmoida niin, että reseptejä voi lähettää uusittavaksi vain sinne, mistä ne on alun perin kirjoitettu? Janne Laaksonen Vielä kymmenen vuotta sitten potilaat toivat paperiset reseptinsä terveyskeskukseen uusittavaksi. Kun perushoitaja luukulla vastaanotti reseptit, hän samalla kyseli, mikä lääkkeistä on käytössä ja millä annoksella, ja mikä lääkkeistä pitäisi uusia.

 • Reseptipino odotti lääkärin lokerossa, ja lähes joka reseptin päällä oli keltainen liimalappu kertomassa lääkkeen todellisen käytön.
 • Lääkäri uusi pinon tarvittaessa sairauskertomusta selaten, ja pino siirtyi tekstinkäsittelijälle, joka kirjasi uusitut reseptit sairauskertomukseen.
 • Nykyään potilas voi lähettää reseptinsä uusittavaksi terveyskeskukseen kirjautumalla kotonaan Kanta-palveluun tai pyytämällä apteekkia lähettämään sähköisen uusintapyynnön.

Reseptin uusintapyyntöä ei voi lähettää yksityislääkäreille eikä julkiseen erikoissairaanhoitoon, vaan ainoastaan terveyskeskukseen. Terveyskeskuslääkärin aikaa kuluu työhön, jota ei pitäisi olla ollenkaan. Uusittavan reseptin avattuaan lääkäri lähtee kahlaamaan sairauskertomusta selvittääkseen, mikä oli lääkkeen indikaatio, kun se oli määrätty.

 1. Liian usein käy ilmi, että lääkettä ei ollut alkuunkaan määrätty terveyskeskuksesta.
 2. Jos se oli määrätty terveyskeskuksesta, sitten rämpimään, josko löytyisi tietoa siitä, onko lääke enää ajankohtainen.
 3. Un tietoa ei löydy, lääkäri palauttaa tai mitätöi reseptin.
 4. Parhaassa tietojärjestelmässä potilaalle lähtee lääkärin viesti, että reseptiä ei uusittu, koska terveyskeskuksessa ei ole tietoa potilaan nykyisestä terveydentilasta.

Heikoissa tietojärjestelmissä potilaalle menee viesti ainoastaan uusimatta jätetystä reseptistä. Terveyskeskuslääkärin aikaa kuluu työhön, jota ei pitäisi olla ollenkaan. Voisiko reseptikeskuksen ohjelmoida niin, että reseptejä voi lähettää uusittavaksi vain sinne, mistä ne on alun perin kirjoitettu? Ja vain siten, että uusintapyyntöön liittyy aina potilaan tai omaisen ilmaisema käsitys lääkkeen annostuksesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Erikoissairaanhoidon jatkohoidoissa reseptit voisi lähettää uusittavaksi siihen paikkaan, jonne epikriisikin on lähetetty.
 • Eskikokoisessa terveyskeskuksessamme jokaiselle vastaanoton lääkärille tulee noin 30 reseptin uusintapyyntöä päivässä.
 • Jos yhden reseptin käsittelyyn sairauskertomuksen selailuineen kuluu kolme minuuttia ja vaikka neljäsosa näistä on sellaisia, jotka päätyvät palautettavaksi tai mitätöitäväksi, lääkärikuntamme työaikaa haaskataan yhden lääkärin työpäivän verran joka päivä.

Voisiko reseptikeskusta korjata? Näin saisimme yhden terveyskeskuslääkärin lisää potilastyöhön. Terveyskeskuksen tarkoitus on edistää väestön terveyttä ja hoitaa sairauksia. Jos lääkäri joutuu tekemään työtä, joka ei tuota minkäänlaista terveyshyötyä, ei terveyskeskus toimi ja lääkärit pakenevat.
Näytä koko vastaus

Voiko eläkkeellä oleva lääkäri määrätä lääkkeitä?

Lääkäriliitto

Terveydenhuollon ammattihenkilökortin myöntää Väestörekisterikeskus. Sen avulla lääkäri voi tunnistautua terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä, kuten esimerkiksi tehdessään sähköisen lääkemääräyksen. Ammattihenkilökortti on henkilökohtainen tunniste ja riippumaton työnantajasta. Kerran myönnetty kortti toimii myös työpaikan vaihdon jälkeen. Kortti on voimassa viisi vuotta. Terveydenhuollon ammattihenkilökortti tilataan Väestörekisterikeskuksen rekisteröintipisteistä, joita on kunnallisten terveydenhuollon toimipisteiden yhteydessä. Näiden lisäksi lääkärit voivat tilata ammattihenkilökortteja joistakin apteekeista. Tätä mahdollisuutta kannattaa kysyä lähiseutujen apteekeista. Hakija voi varata ajan soittamalla haluamaansa rekisteröintipisteeseen tai ajanvarauspalvelulla linkistä:, Rekisteröintipisteessä on käytävä henkilökohtaisesti. Ammattihenkilökortin tilaaminen maksaa noin 50 euroa. Rekisteröintipisteiden hinnoittelussa on vaihtelua. Kortin vanhentuessa sen voi uusia maksutta Väestörekisterikeskuksen nettipalvelussa: Mikäli linkki ei toimi, kokeile toista internetselainta. Lisätietoa ammattihenkilökortista sekä sen tilaamisesta ja käytöstä saa Väestörekisterikeskuksesta: Sähköiseen lääkemääräykseen siirtyminen ei poistanut lääkäreiltä oikeutta tilata ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä apteekista (pro auctore -lääkemääräys). Tämä tapahtuu jatkossakin paperilla. Paperireseptiä ja puhelinlääkemääräystä käytetään vuodesta 2017 lähtien poikkeustilanteissa, esimerkiksi jos tietoliikenneyhteyksissä on katkos. Sähköisiä lääkemääräyksiä voi tehdä ilman potilastietojärjestelmää selainpohjaisia eResepti-palveluja käyttäen. Näitä ovat ja ja, Kelainta kannattaa käyttää yksityiskäytössä, kun lääkkeitä määrää esimerkiksi lähiomaisille ilman ansaintatarkoitusta. Tässä käytössä Kelain on maksuton. Ammattikäytössä palvelut ovat maksullisia. Maaliskuussa 2017 näistä edullisin on Mediresepti, jonka käyttö maksaa Lääkäriliiton jäsenille 19 euroa + alv/kk sekä Kelan Reseptikeskuksen käyttömaksun (33 snt/lääkemääräys vuonna 2017). Ennen palvelun tilaamista kannattaa vertailla palveluiden sen hetkiset hinnat. Palveluiden käyttämiseksi lääkäri tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kortinlukijaohjelmiston ja kortinlukijan. Muissa EU-maissa kirjoitetut paperiset lääkemääräykset hyväksytään suomalaisissa apteekeissa. Kun suomalainen lääkäri määrää lääkkeen, joka on tarkoitus hakea toisen EU-maan apteekista, resepti kirjoitetaan sähköisesti samoin kuin muutkin reseptit. Tästä sähköisestä lääkemääräyksestä tulostetaan potilaalle paperinen jäljennös, jolla lääkkeen voi ostaa EU- ja ETA-valtiosta, mutta ei Suomesta. Näissä tilanteissa Reseptikeskuksessa olevaan lääkemääräykseen tehdään merkintä, joka estää sen toimittamisen suomalaisesta apteekista. Lääkärikeskuksissa toimivat ammatinharjoittajat ja yhtiömuotoiset palveluntuottajat liittyvät eResepti-palveluun lääkärikeskuksen kautta. Kela edellyttää asiasta erillistä sopimusta ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen välillä. Liitto on tehnyt tätä koskevan mallisopimuksen yhdessä Hammaslääkäriliiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n, THL:n, Kelan ja Valviran kanssa. Valtaosa sopimuksen ehdoista ja velvoitteista koskee lääkäriasemia, sillä ne toimivat palvelun teknisinä liittyjinä. Sähköisiä reseptejä on lähes mahdotonta väärentää eivätkä ne katoa. Väärentämisen estäminen on erityisen merkityksellistä pkv-lääkkeiden osalta. eResepti-palvelun kautta lääkärillä ja potilaalla on mahdollisuus saada tietoa yhdestä paikasta potilaan lääkemääräyksistä ilman, että potilaan tarvitsee säilyttää ja tuoda mukanaan kaikkia paperireseptejään. Potilas voi itse katsella lääkemääräyksiään sähköisessä Omakanta-palvelussa. On muistettava, että eResepti-palvelu on vain tehtyjen lääkemääräysten sähköinen arkisto. Potilaan kokonaislääkityksen hahmottamiseen se ei ole juurikaan sen parempi työkalu kuin nippu vanhoja paperisia lääkemääräyksiä. Ei poistu. Eläkkeellä olevat lääkärit voivat käyttää Kelainta maksutta yksityiskäytössä. Lisätietoa kysymyksessä: Miten lääkäri määrää jatkossa lääkkeen niissä tilanteissa kun käytössä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää? Lääkemääräyksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse jatkossakin, mikäli sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista. Lisäksi lääkemääräyksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse, jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti. Tällöin apteekki kirjaa lääkemääräyksen reseptiarkistoon, kun lääke toimitetaan potilaalle. Kirjallisessa ja puhelinlääkemääräyksessä on perusteltava, miksi sitä ei ole annettu sähköisesti. Kyllä voi. Reseptipalkkio on ollut mahdollista periä 1.1.2017 lukien eReseptin yhteydessä vastaavalla tavalla kuin puhelinreseptin yhteydessä. Lisätietoa on luettavissa

You might be interested:  Mitä Reseptejä Minulla On?

: Lääkäriliitto
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri antaa reseptin etana?

Reseptejä määrätään pelkän puhelinkeskustelun perusteella – Reseptejä on edelleen mahdollista saada puhelimitse ilman, että lääkäri ja potilas kohtaavat kasvokkain. Lääkäriliiton mukaan ei ole olemassa sataprosenttisesti varmaa keinoa varmistaa, että puhelimessa on oikeasti se potilas, joksi hän itseään väittää.

Lääkäriliitto ei myöskään lähde arvailemaan, kuinka yleistä reseptien määrääminen pelkän puhelinkeskustelun pohjalta on. Ainakaan ilman aiempaa kontaktia lääkärin ja potilaan välillä reseptiä tuskin kirjoitetaan. – Sitä pidetään tietyllä tapaa puoskarointina noin lainausmerkeissä, mutta joskus käytännön asiat vain ovat niin, sanoo Juha Tasa.

– Omalta kohdaltani voin sanoa, että silloin jos minulla on pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde, niin voidaan jossain tilanteissa antaa keskustelun pohjalta resepti, hän jatkaa.
Näytä koko vastaus

Milloin lääkäri voi hylätä reseptin Uudistamispyynnön?

Reseptiin, jonka uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uudistamispyyntö. Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Kun hän hyväksyy pyynnön, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Paljonko maksaa reseptin uusiminen apteekissa?

Reseptin uusimisen hinta apteekissa – Uusimispyyntö apteekin kautta maksaa 3 € / resepti, yhteensä enintään 12 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt. Avainasiakkaanamme palvelun hinta on 2 € / resepti, yhteensä enintään 8 € / kaikki samalla käyntikerralla tehtävät uusintapyynnöt.

 • Omat sähköiset reseptisi voit tarkistaa verkossa Omakanta -palvelusta.
 • Siirry omakanta palveluun,
 • Resepti tarvitaan aina, kun ostat reseptilääkkeitä.
 • On myös mahdollista tilata reseptilääkkeet netistä, verkkoapteekin kautta.
 • Tällöin voimme toimittaa lääkkeet myös helposti haettavaksi apteekin omaan noutoautomaattiin, joka toimii kuten postin pakettiautomaatti.

Kun käyt apteekissa, saat reseptilääkkeet nopeasti perinteiseen tapaan – ota itsellesi vuoronumero ja tule palveltavaksi reseptilääkkeiden tiskille!
Näytä koko vastaus

Saako sairaanhoitaja kirjoittaa reseptin?

Lääkkeitä voi määrätä vain hoitosuunnitelman tai hoidon tarpeen arvion perusteella – Sairaanhoitaja voi jatkaa lääkitystä lääkärin tekemän taudinmäärityksen perusteella tai määrätä lääkkeitä toteamaansa hoidon tarpeeseen tietyissä taudeissa ja tilanteissa.

 • Sairaanhoitajalla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle myös silloin, kun kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito.
 • Sairaanhoitajan määrättävissä olevaan lääkevalikoimaan lisättävät lääkkeet ovat kyseisissä tautitiloissa Käypä hoito -suositusten tai Lääkärin käsikirjan mukaisia.
 • Sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain, jos hän on käynyt vaadittavan koulutuksen ja saanut määräyksen toimintayksikön vastaavalta lääkäriltä.

Määräyksessä todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä sekä mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset.
Näytä koko vastaus

Saako lähihoitaja määrätä lääkkeitä?

Millaista lääkehoitoa sosionomi saa toteuttaa? – Sosionomin (AMK) tutkintoon ei välttämättä sisälly lääkehoidon opintoja, joten oikeudet lääkehoidon toteuttamiseen arvioidaan aina yksilöllisesti ja määritellään kirjallisessa lääkeluvassa. Sosionomi voi lääkehoidon opinnot suoritettuaan (vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavan määrän) ja kirjallisen luvan saatuaan esimerkiksi jakaa lääkkeitä asiakas- ja potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeitä luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina, kun osaaminen on varmistettu.

 1. Sosionomit tarvitsevat lääkehoidon opinnot suoritettuaan ja osaamisen varmistamisen jälkeen kirjallisen luvan myös vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet).
 2. Luvat myöntää toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkehoidosta vastaava lääkäri.

Sosionomi, jonka tutkintoon ei ole sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia lääkehoidon koulutusta, voi riittävän lääkehoidon koulutuksen suoritettuaan, osaamisen varmistamisen jälkeen ja kirjallisen lääkeluvan saatuaan antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista tietä.
Näytä koko vastaus

Voiko toinen ihminen hakea reseptilääkkeet?

Oma henkilöllisyystodistus riittää jatkossa toisen henkilön reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista, kun on saanut sähköisen valtakirjan Suomi.fi-palvelussa. Uudistus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison asioita hoitavien arkea. Suomalaiset voivat nyt antaa sähköisen valtakirjan, jolla valtuutetaan toinen henkilö asioimaan puolestaan apteekeissa.

 • Apteekkiasiointi-valtuus annetaan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja sillä voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeet tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta.
 • Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa.
 • Sähköisen valtuuden saanut ei enää tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisen valtuuden saaneen henkilöllisyys tarkistetaan apteekissa passista, henkilökortista tai ajokortista. Kela-kortti ei käy henkilöllisyyden osoittamiseen. Valtuutetun henkilön tulee kertoa apteekissa, kenen puolesta on asioimassa. Apteekissa pystytään samalla tarkastamaan myös vanhempien oikeus asioida lastensa puolesta Väestörekisterin tietojen perusteella.

Tämä auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pitäisi hakea sairaan lapsen lääkkeet apteekista, mutta lapsen Kela-kortti sattuu olemaan tämän kanssa lääkärissä käyneen puolison lompakossa. Nyt riittää, että mukana on oma henkilöllisyystodistus”, kertoo hankepäällikkö Iiro Salonen Suomen Apteekkariliitosta.

Apteekit hyödyntävät ensimmäisenä Suomessa sähköistä valtuutta myymäläasioinnissa ja se laajenee verkkoapteekkeihin kuluvan vuoden aikana. Apteekeissa sähköinen valtuutus ei korvaa nykyisiä toimintamalleja, vaan tulee niiden rinnalle uutena vaihtoehtona.

 • Suomi.fi-valtuudet helpottaa arkea, kun ei itse pysty hoitamaan asiointiaan esimerkiksi iän, sairauden, ulkomaanmatkan tai muun esteen vuoksi.
 • Tällöin luottohenkilö voi hoitaa asiat helposti sähköisen valtakirjan avulla.
 • Valtuuttaja määrittelee aikavälin ja sen, missä asioissa henkilö saa asioida valtuuttajan puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa voi myös helposti perua antamansa valtuuden”, kertoo Palvelut-yksikön johtaja Timo Salovaara Väestörekisterikeskuksesta. Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä ja pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta.
Näytä koko vastaus

Onko terveydenhoitaja sama kuin sairaanhoitaja?

Kir. sairaanhoitajaksi, eli sh, joka on erikoistunut sisätauti-kirurgisten potilaiden hoitoon. Terveydenhoitajat ovat hoitajia, jotka taas yhteisen perusopintokauden jälkeen erikoistuivat terveydenhoitoon.
Näytä koko vastaus

Saako Kandi kirjoittaa reseptin?

Usein kysyttyä – Voiko 4 vuotta suorittanut työskennellä terveyskeskuspäivystyksessä, jos paikalla on valvovalle ohjaajalle asetetut ehdot täyttävä vanhempi kollega? Ei voi.4 vuotta suorittanut voi työskennellä ainoastaan TK-vuodeosastolla, ei missään muussa perusterveydenhuollon tehtävässä.

Voiko 4. vuosikurssin kandi toimia yhteispäivystyksessä? Periaatteessa voi, mikäli hänelle on jaoteltu ainoastaan yhden erikoisalan potilaita. Tästä on paikkakuntakohtaisia eroja, esim. Varsinais-Suomen pohjoispuolella sijaitsevan maakunnan keskussairaalan päivystyksessä ei ole enää mahdollista toimia itsenäisesti 4.

vsk-kandina, vaan työtä tehdään amanuenssin oikeuksin. Toisaalla taas pystyy ko. päivystyksiä tekemään “normaalisti”.

Voiko kandi tehdä etätöitä? Nykyisellään lainsäädäntö tai Valvira ei linjaa asiasta juuta eikä jaata, minkä vuoksi myös Medisiinariliitto ei suosittele etätöiden tekemistä kandin oikeuksilla. Haittaako, jos yksi tentti, harjoitustyö tai kurssi puuttuu vaadituista opinnoista?

Yhtäkään tenttiä tai harjoitustyötä ei saa puuttua vaadituista. Jos suorituksia puuttuu, on kyseessä laiton lääkärintoimen harjoittaminen. Jokainen vastoin määräyksiä toimiva kandidaatti aiheuttaa vahinkoa paitsi itselleen ja omalle uralleen, myös muiden kandidaattien ja valmistuneidenkin kollegoiden maineelle.

 1. TEO on ilmoittanut, että jokainen hoitovirhe, jonka kandi tekee toimiessaan sijaisena ilman asianmukaisesti suoritettuja vaadittuja opintoja, johtaa asian uutisointiin ja poliisin yhteydenottoon.
 2. Tukea kandiseurasta, tiedekunnalta, TEOsta tai Lääkäriliitosta on turha ko.
 3. Tilanteessa odottaa.
 4. Saako 4.vsk:n kandi todeta kuoleman? Lääkäriliiton lakimiehen tulkinnan mukaan ei.

Kuolintodistuksia saa yhä kirjoittaa toimipisteen alueellisten ohjeiden mukaisesti.5. vsk:n oikeuksilla saa todeta kuoleman. Milloin voi toimia psykiatrian päivystäjänä? Psykiatrian päivystykseen ei ole mitään erityisehtoja, vaan samat säännöt pätevät kuin muillekin aloille.

 1. Jos paikalla ei fyysisesti ole ehdot täyttävää ohjaavaa lääkäriä, ei 4 vuotta opiskellut voi psykiatrialla päivystää.
 2. Voiko työt sijaisena aloittaa, vaikka viimeisten tenttien tulokset puuttuisivat? Ei.
 3. Ennen kuin viimeinenkin 4.
 4. Vuoden pakollisten opintojen tenttitulos on saapunut, ei kandidaatti saa toimia sijaisena eli tehdä hoitopäätöksiä tai esim.

kirjoittaa reseptejä. Kannattaa kysyä mahdollisuutta toimia amanuenssi-nimikkeellä siihen asti, että tulokset ovat tulleet. Mitä amanuenssi saa tai ei saa tehdä? Amanuenssi ei saa koskaan toimia itsenäisesti. Amanuenssi ei saa kirjoittaa reseptejä tai allekirjoittaa todistuksia tai muitakaan asiakirjoja.

 1. Amanuenssi ei saa antaa lääkemääräyksiä tai tehdä muitakaan hoitopäätöksiä.
 2. Toimenpiteitä tehdessä amanuenssin toimintaa on valvottava ja häntä ohjattava.
 3. Amanuenssi voi avustaa leikkauksissa, laatia potilasasiakirjoja ohjatusti ja valvotusti.
 4. Miten hyvän kesätyöpaikan löytää? Aloittamalla etsimisen hyvissä ajoin – edellisen vuoden loka-marraskuu ei ole liioittelua.

Ota yhteyttä useampaan paikkaan tarvittaessa useammalla eri erikoisalalla. Kysele tarkkaan työnkuvasta, ohjauksesta ja muusta käytännön työhön liittyvästä. Palkka-asioissa kannattaa muistaa, että olet vasta opiskelija, eikä loistopaikka kannata hylätä vain siksi, että kaverille luvattiin toisessa paikassa 200 euroa enemmän kuussa.

Vanhemmilta kollegoilta kannattaa kysellä vinkkejä hyvistä paikoista – kokemusperäinen tieto kertoo aina enemmän kuin alan lehtien prameat työpaikkailmoitukset. Pohdi etukäteen, mitä haluat oppia. Jos erilaiset toimenpiteet ovat toivelistallasi, kerro se potentiaaliselle työnantajalle. Perusopintovaiheessa arvokkainta potilasmateriaalia ovat ne ihan tavalliset taudit, kandi ei välttämättä kovinkaan paljoa hyödy todella erikoistuneen yksikön toimintaan tutustumisesta, varsinkin kun erityisosaamiskeskuksissa mahdollisuudet itse päästä tekemään asioita ovat usein heikommat kuin esim.

keskussairaalatasolla. Vuokrafirman kautta vai suoraan työnantajan palvelukseen? Selviä etuja tai huonoja puolia ei voida kummastakaan työnantajatahosta listata lukuun ottamatta vuokrafirmojen usein mahdollistamaa korkeampaa palkkatasoa ja joitakin mahdollisia työsuhde-etuja.

 • Lain asettamat vaatimukset koskevat kumpaakin tahoa, ja huonoja kandityöpaikkoja löytyy kummaltakin sektorilta.
 • Samoin kuin niitä todella mainioita.
 • Ainoa keino varmistaa työpaikkansa sopivuus on itse aktiivisesti selvitellä asiaa.
 • Älä luota vuokrafirman ylimalkaiseen työpaikkatarjoukseen, vaan varmista paikan sopivuus juuri sinulle.

Hyvä palkkataso ja työsuhde-etuja on monin paikoin tarjolla myös julkisella sektorilla. : Lääkärin sijaisena toimiminen
Näytä koko vastaus

Saako Etälääkäriltä reseptin?

Etävastaanotolla helposti yhteys lääkäriin – Etävastaanotto on lääkärin puhelin, chat- tai videovastaanotto normaalin vastaanottokäynnin sijaan. Etävastaanoton avulla on mahdollista saada helposti yhteys lääkäriin ajasta ja paikasta riippumatta. Etävastaanotolla säästät myös aikaa ja vaivaa – käytät kaiken ajan tehokkaasti lääkärin kanssa keskustelemiseen.

 1. Etävastaanoton kautta saa hoidettua ison osan erilaisia vaivoja ja oireita, kuten reseptin uusiminen, matkailijan neuvonta, tupakoinnin lopettaminen tai erektiohäiriöt.
 2. Yliopiston Apteekki tekee yhteistyötä Suomen johtavien etälääkäripalveluja tarjoavien kumppaneiden kanssa.
 3. Voit varata ajan Mehiläisen, Aavan tai Terveystalon etälääkäreille tai ottaa suoraan yhteyden chat-lääkäriin.

Lääkäri esittää sinulle vastaanotolla kysymyksiä liittyen terveyteesi ja tekee tämän perusteella arvion, millainen hoito sinulle parhaiten sopii. Etävastaanotolla lääkäri voi myös määrätä sinulle laboratoriokokeita tai reseptejä.
Näytä koko vastaus

Mitä reseptistä käy ilmi?

E-resepti – potilaan harmiksi vai hyödyksi? E-reseptillä ei nimestään huolimatta ole mitään tekemistä e-pillerin kanssa, vaikka sähköisellä reseptillä voidaan määrätä ehkäisypillereitäkin. Potilaan Lääkärilehti selvitti vastaukset tärkeimpiin potilasta koskeviin kysymyksiin.1. Kuka voi kirjoittaa potilaalle e-reseptin? Vielä tällä hetkellä sähköisiä reseptejä saa lähinnä julkisesta terveydenhuollosta. Yksityisten lääkäriasemien on nykyisen lainsäädännön mukaan liityttävä järjestelmään ensi vuoden huhtikuuhun mennessä, mutta jo tämän vuoden loppuun mennessä niitä on mukana useita kymmeniä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan lakimuutosta, jonka perusteella myös yksityislääkäreiden tulisi liittyä järjestelmään vuoden 2016 alusta lähtien. Sen jälkeen kaikki lääkärit laatisivat lääkemääräykset pääsääntöisesti sähköisesti.2. Voiko e-reseptillä määrätä kaikkia lääkkeitä? Kyllä voi, lukuun ottamatta erityisluvallisia valmisteita.3. Kelpaako e-resepti kaikissa apteekeissa? Kaikki apteekit ovat jo liittyneet sähköiseen reseptiin. Sähköisen reseptin on jo saanut yli 2,6 miljoonaa suomalaista, ja sähköisiä reseptejä on toimitettu apteekeista yli 22 miljoonaa kappaletta. Apteekkariliiton mukaan apteekkien kautta saatu kansalaispalaute on ollut positiivista.4. Miten e-resepti eroaa perinteisestä paperireseptistä? Kun lääkkeen määrääjä kirjoittaa potilaalle sähköisen reseptin, hän tallentaa sen valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen, jonne kaikilla sähköisen reseptin piiriin liittyneillä organisaatioilla on pääsy. Aiemmin esimerkiksi puhelinreseptillä määrätyt lääkkeet on voinut noutaa vain siitä apteekista, jonne lääkäri on reseptistä soittanut. Sähköinen resepti kelpaa kaikissa apteekeissa. E-reseptiä ei voi myöskään kadottaa, eikä sitä voi väärentää.5. Tarvitseeko potilaan itsensä osata käyttää tietokonetta, jotta hän saa lääkkeensä? Ei tarvitse. Lääkkeet saa mistä tahansa apteekista esittämällä Kela-korttinsa tai todistamalla henkilöllisyytensä muulla tavoin, jolloin apteekin henkilökunta etsii reseptin valtakunnallisesta Kelan ylläpitämästä Reseptikeskuksesta.6. Aiheuttaako e-resepti potilaalle ylimääräisiä kustannuksia? Ei aiheuta. Esimerkiksi sähköisen reseptin uusimisesta apteekit perivät normaalin palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Terveydenhuollossa uusimisen voi tehdä edelleen maksutta.7. Saako potilas lääkäriltä reseptistä mukaan mitään “kättä pidempää” paperilla? Kyllä, lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle paperille tulostettu potilasohje, joka muistuttaa osittain vanhaa paperireseptiä. Siitä käy ilmi muun muassa lääkkeen määrännyt lääkäri, määrätyt lääkevalmisteet annostusohjeineen sekä reseptin voimassaoloaika. Potilasohjeen esittäminen helpottaa asiointia apteekissa. Apteekki puolestaan liimaa aina toimituksen yhteydessä lääkepakkauksen kylkeen (tai asiakkaan halutessa muuhun tositteeseen) annosohjetarran, jossa lukee, kauanko resepti on voimassa ja paljonko reseptissä on lääkettä jäljellä.8. Entä jos joku muu asioi apteekissa puolestani? Tuolloin asiamiehen tulee osoittaa esimerkiksi potilasohjeella, potilaan Kela-kortilla tai potilaan henkilöllisyystodistuksella, että hänellä on oikeus hakea lääkkeet.9. Minne e-resepti tallentuu? Resepti tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Siellä lääkemääräys on aina tallessa. Valtakunnallisen Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela.10. Mitä tietoja Reseptikeskus potilaasta ja hänen lääkityksestään saa? Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5, vuotta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi.11. Mitä lääkemääräyksille tapahtuu Reseptiarkistossa? Reseptiarkistoon siirtyneet reseptit eivät ole enää terveydenhuollon eikä apteekkien käytettävissä. Reseptitietoja voidaan käyttää valvontaan, lääketurvatoimintaan, lääkekorvausten maksamiseen ja tutkimukseen kymmenen vuotta sen jälkeen, kun ne on siirretty arkistoon. Näihin tarkoituksiin tietoja voivat saada muun muassa Valvira, aluehallintovirastot, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Kela ja Lääkehoidon kehittämiskeskus.12. Voiko potilas halutessaan kieltäytyä e-reseptistä? Kyllä voi, vielä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Potilaalla on edelleen oikeus saada paperiresepti lääkäriltään. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen. Potilaalla on myös oikeus kieltää reseptitietojen katsominen Reseptikeskuksesta.13. Onko potilaalle jotain hyötyä e-reseptistä? Sähköiset reseptit eivät katoa ja potilas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista. Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan luvalla tarkistaa hänen kokonaislääkityksensä ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Lisäksi potilasta hoitava sairaanhoitaja tai apteekin farmaseuttinen henkilö voi potilaan suostumuksella tarkastella Reseptikeskuksessa olevia tietoja. E-reseptiä on lähes mahdoton väärentää.14. Voiko kokonaislääkityksen tarkistaa myös apteekissa? Kyllä voi. Sen voi tehdä farmaseutti tai proviisori. Tietojen katsomiseen tarvitaan aina potilaan lupa.15. Voiko potilas katsella omia lääkemääräyksiään omalta tietokoneeltaan? Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun kautta. Sieltä hän saa kaikista sähköisistä resepteistään tulostuskelpoisen yhteenvedon, josta selviävät yhdellä silmäyksellä kaikki sähköiset reseptit. Potilas näkee, mitä reseptejä hänelle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä. Potilas näkee palvelusta myös, missä terveydenhuollon toimintayksiköissä ja apteekeissa hänen tietojaan on katsottu tai käsitelty.16. Mistä verkko-osoitteesta tietoihinsa pääsee? Palveluun pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti) kanta.fi -sivujen kautta.17. Pääsevätkö myös alaikäiset katsomaan omia tietojaan tai vanhemmat lastensa tietoja? Eivät pääse, ainakaan toistaiseksi. Palveluun voi kirjautua vain täysi-ikäinen. Vanhemmat eivät voi nähdä palvelusta alaikäisten lastensa tietoja. Huoltajat voivat pyytää yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä joko terveydenhuollosta tai apteekista.18. Voiko joku muu päästä käsiksi potilaan tietoihin? Omia verkkopankkitunnuksia tai HST-korttia ei saa antaa toisen henkilön käyttöön, eikä tunnistautumiseen saa käyttää toisen henkilön tunnuksia. Jos esimerkiksi perheenjäsenelläsi on kanssasi yhteiset pankkitunnukset, ottakaa yhteyttä pankkiinne, jotta jokainen saa omat tunnukset.19. Mitä jos lääkärin tai apteekin tietoverkkoyhteyksissä on katkos eikä e-reseptiä voi kirjoittaa tai lunastaa? Lääkäri voi aina tarvittaessa kirjoittaa paperi- tai puhelinreseptin. Eri apteekit ovat varautuneet tietoliikenneongelmiin muun muassa kahdennetuin yhteyksin sekä sopimalla toimintamalleista paikallisen terveydenhuollon kanssa.20. Voiko e-reseptin kirjoittaa myös hammaslääkäri tai vaikkapa eläinlääkäri? Toistaiseksi silmä- ja hammaslääkärit kirjoittavat vain vähän sähköisiä reseptejä. Eläinlääkärit eivät kuulu sähköistä lääkemääräystä koskevan lain piiriin, joten eläinten lääkkeet määrätään yhä “perinteisillä” resepteillä. Sirpa Kulonen toimittaja Lähteet: http://www.kanta.fi, Lääkärilehti 42/2013, Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Iiro Salonen, Kelan suunnittelija Pirjo Ikävalko Kuva: Panthermedia Ei kuvateksti\u00e4 “,”meta”:}]> : E-resepti – potilaan harmiksi vai hyödyksi?
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Sous Vide Reseptejä?

Miten käytän sähköistä reseptiä?

Lääkkeen määrääjä määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Reseptin potilasohjeen saat paperilla, josta näet lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakannassa. Resepti on voimassa kaksi vuotta, jos voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.
Näytä koko vastaus

Milloin lääkäri voi hylätä reseptin Uudistamispyynnön?

Reseptiin, jonka uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uudistamispyyntö. Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uudistamispyynnön. Kun hän hyväksyy pyynnön, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen.
Näytä koko vastaus

Voiko lääkäri kirjoittaa reseptin etana?

Digiklinikan chat-vastaanotto palvelee 24/7 Digiklinikalla asiointi on helppoa. Alla käytännön ohjeita etävastaanotolle. Digiklinikka on aina auki, ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä. Etälääkärit päivystävät Digiklinikalla päivittäin klo 6–24 ja hoitajat tekevät hoidon tarpeen arviointia yöaikaan klo 24–6. Digiklinikalla asioidaan kätevästi ilman ajanvarausta. Etälääkärimme päivystävät Digiklinikalla joka päivä klo 6–24. Ensimmäinen vapaana oleva lääkäri ottaa sinut vastaan. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian – jopa muutamassa minuutissa. Lääkäri kysyy sinulta tarkentavia kysymyksiä ja pyrkii saamaan kattavan kokonaiskuvan tilanteestasi. Tarvittaessa lääkäri pyytää lähettämään kuvia diagnoosin ja hoito-ohjeiden tueksi. Lääkäri arvioi aina jokaisen potilaan kohdalla, tarvitseeko potilas fyysistä tutkimusta ja tarvittaessa ohjaa perinteiselle vastaanotolle. Emme veloita Digiklinikka-käynnistä, jos emme voi antaa hoito-ohjeita etänä. Ota rohkeasti yhteyttä! Lääkäri ohjaa sinut perinteiselle vastaanotolle, jos hän ei voi antaa hoito-ohjeita keskustelun perusteella. Siinä tapauksessa emme veloita Digiklinikka-käynnistä erikseen. Kyllä! Digiklinikka on oiva apu lasten sairaustilanteiden hoitamiseen eikä lääkärille tarvitse lähteä kipeän lapsen kanssa. Etävastaanotolla hoidetaan lasten sairaustilanteita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Tällaisia ovat esimerkiksi flunssaoireet, silmätulehdus, ihottumat ja hyönteisten pistot. Kun aloitat keskustelun lääkärin kanssa, valitse lapsesi nimi valikosta. Jos nimeä ei näy valikossa, paina lisää perheenjäsen ja syötä lapsesi henkilötunnus. Jos lapsesi on alle 12-vuotias, voit aloittaa Digiklinikka-keskustelun heti.12–17-vuotiaiden lasten osalta perheliitoksen tekeminen (ja Digiklinikalla lapsen puolesta asiointi) vaatii suostumuslomakkeen täyttämisen Mehiläisen toimipisteessä yhdessä lapsen kanssa. Käynnillä tarkistetaan sekä vanhemman että lapsen henkilöllisyys ja molemmat allekirjoittavat suostumuksen. Suostumus on voimassa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tunnistautumiskäynti Mehiläisen toimipisteellä on lakisääteinen vaatimus 12 ja 15 ikävuoden kohdalla. Vastasyntyneiden lasten liittäminen perheprofiiliin ei kuitenkaan onnistu. Yleensä liitos saadaan tehtyä vasta 1-3 kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Käynnissä olevat keskustelut näkyvät suoraan Digiklinikan etusivulla Avoimet viestit kohdassa. Valitsemalla avoimena olevan keskustelun pääset takaisin keskusteluun. Digiklinikan käyttäminen on turvallista. OmaMehiläiseen kirjautumiseen käytetään vahvaa tunnistautumista eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksia. Kaikilla Digiklinikan lääkäreillä ja hoitajilla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus ammatinharjoittamiseen. Lääkärit tunnistautuvat potilastieto- ja käyttöjärjestelmään aina henkilökohtaisella varmennekortillaan. OmaMehiläinen-sovellus ei tallenna mitään tietoja laitteeseesi, vaan näyttää tiedot suoraan Mehiläisen potilastietokannasta yksilöidyllä asiakastunnisteella. Digiklinikka kuuluu valtaosaan työterveyssopimuksista. Palvelu tunnistaa automaattisesti työterveyssopimukset, joihin kuuluu Digiklinikan käyttömahdollisuus. Tervetuloa vastaanotolle! Etälääkäri voi määrätä lyhyitä sairauslomia. Tarkista kuitenkin hyväksyykö työnantajasi Digiklinikalla määrätyt sairauslomat. Joissain työpaikoissa muutaman päivän sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus esimiehelle. Sairauslomatodistus tulee näkyviin Koti-näytön Tapahtumat-näkymään sen käynnin yhteyteen, jonka perusteella sairausloma on määrätty. Tämän lisäksi todistus tulee myös Työterveys-näkymän Dokumentit-välilehdelle. Työterveysnäkymässä on myös muuta hyödyllistä tietoa juuri sinun työterveyssopimukseesi liittyen. Todistuksen voi tulostaa, tallentaa tai lähettää sähköisesti eteenpäin painamalla Sairauspoissaolo-otsikon alla olevaa A-todistuksen pdf-linkkiä. Reseptin uusinnalle tulee aina olla hoidollinen syy. Kuvaile lyhyesti, mihin vaivaan lääke on alun perin määrätty ja kerro tämänhetkinen terveydentilasi. “Lääke loppu” kuvaus ei anna lääkärille tarpeeksi tietoa reseptin uusintaan – tällöin lääkäri pyytää sinulta lisätietoja avaamalla Digiklinikalla keskustelun ja reseptin uusinnasta veloitetaan Digiklinikkakäyntimaksu 41 € Kela-korvauksen jälkeen. Jos lääkäri ei syystä tai toisesta voi uusia reseptiä etänä, saat lääkäriltä ohjauksen perinteiselle vastaanotolle tai omalle hoitavalle lääkärillesi. Tällöin emme myöskään veloita Digiklinikalla asioinnista mitään. Etävastaanotolla ei uusita tai määrätä pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä eikä muita lääkeaineita, joissa on väärinkäytön mahdollisuus. Digiklinikalla ei myöskään määrätä hoidollisesti kiisteltyjä lääkeaineita kuten liothyroniinia. Reseptin uusintapalvelussa voit uusia vain OmaMehiläisessä näkyviä voimassa olevia reseptejä. Jos sinulla on muualla määrätty resepti, jonka haluaisit uusia, aloita uusi keskustelu. Lääkäri arvioi keskustelun perusteella tarpeen reseptin kirjoittamiseen. Jos maksat käyntisi itse, palvelun hinta on 36 € Kela-korvauksen jälkeen. Yleislääkärin etävastaanotto maksaa 41 € Kela-korvauksen jälkeen ja hoitajan hoidon tarpeen arviointi yöaikaan 29,90 €. Hinta sisältää koko keskustelun ja mahdolliset e-reseptit. Yksityisasiakkaiden laboratoriokokeet laskutetaan suoraan luottokortilta samalla etävastaanoton kanssa. Työterveysasiakkailla lasku lähtee suoraan työnantajalle eli käynti on sinulle maksuton. Reseptin uusiminen Digiklinikalla maksaa 32,50 €. Hinta kattaa 1–2 lääkettä. Työterveysasiakkaille lasku lähtee suoraan työnantajalle eli uusinta on sinulle maksuton. Reseptit uusitaan vuorokauden kuluessa ja toimitetaan sähköisenä reseptinä. Digiklinikan lääkärillä asiointi on KELA-korvattavaa. Etälääkärin vastaanottokäynti on myös edullisempaa kuin perinteisellä vastaanotolla asioiminen. KELA-kortin lisäys tai poistaminen tapahtuu OmaMehiläisen Omat tiedot -osion kautta. Työterveysasiakkailla lasku lähtee suoraan työnantajalle eli käynti on sinulle maksuton. Maksukorttisi tietoja pyydetään ensimmäisen asioinnin yhteydessä, kun maksat käyntisi itse. Jatkossa voit aloittaa keskustelut suoraan ja veloitus menee Omat tiedot -välilehdellä näkyvältä kortilta. Saat kuitin sähköpostiisi, kun veloitus on tehty. Voit käydä tarkistamassa OmaMehiläisen Omat tiedot -välilehdeltä sähköpostiosoitteesi. Voit maksaa avoimen laskun myös OmaMehiläisessä Laskut -osion kautta. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tai Digiklinikan asiakaspalvelukanavassa, mikäli OmaMehiläisen tiedoissa oleva sähköpostiosoite ei ole enää käytössäsi ja kuitti on lähetetty vanhaan osoitteeseen. Laskut -välilehdeltä saat myös tallennettua kuitit asioinnista. Digiklinikalla hoidetaan monia vaivoja. Jos vaivat ovat selkeästi eri sairauksista johtuvia (esim. silmäoireet ja selkäkipu) lääkäri voi veloittaa useamman käynnin. Useimmat sairauskuluvakuutukset korvaavat myös etälääkäriasioinnin. Tarkat ehdot näet omasta vakuutussopimuksestasi. Ennen digiklinikkakäynnin aloittamista, täytä tiedot vakuutusyhtiöstä OmaMehiläisen Omat tiedot -kohdassa. (OmaMehiläinen > Lisää > Omat tiedot > Vakuutusyhtiö). Ifin sairauskuluvakuutusasiakkaana maksat Digiklinikan lääkärikäynnistä vain mahdollisen omavastuun ja Mehiläinen hoitaa puolestasi korvausten hakemisen suoraan vakuutusyhtiöltä (muista merkitä Omissa tiedoissa If vakuutusyhtiöksi ennen käynnin aloittamista). Jos vakuutuksesi on jossain toisessa vakuutusyhtiössä, voit hakea Digiklinikka-käynnistä korvauksen omasta vakuutusyhtiöstäsi käynnin jälkeen. Kuitti digiklinikkakäynnistä tulee Omissa tiedoissa antamaasi sähköpostiin. Lääkäri sopii kanssasi laboratoriokokeiden tulosten kuulemisesta. Vaihtoehtoja tähän on useita:

Voit katsoa itse vastaukset OmaMehiläisestä. Voit olla uudelleen yhteydessä Digiklinikalle. Kuulet vastaukset vastaanoton yhteydessä tai varaat vastauksia varten oman työterveyslääkärin soittoajan.

Yksityisasiakkaiden laboratoriokokeet laskutetaan suoraan luottokortilta samalla etävastaanoton kanssa. : Digiklinikan chat-vastaanotto palvelee 24/7
Näytä koko vastaus