Toimeentulotuki E-resepti?

Toimeentulotuki E-resepti

Mikä on ehkäisevästä toimeentulotuesta?

ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotukilaissa säädetty, vuosittain kansaneläkeindeksillä tarkistettava perusosa on osa perustoimeentulotukea. Yksin asuvalla henkilöllä perusosa on 1.1.2019 lähtien 497,29 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 547,02 euroa kuukaudessa.
Näytä koko vastaus

Mikä on toimeentulotukilaki soveltajille?

Toimeentulotuen muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen – Tukipäätöksessä kerrotaan aina, miten siihen vaaditaan oikaisua tai miten siitä voi valittaa. Perustoimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua Kelan oikaisuvaatimuskeskuksesta.

Unnan toimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta, Oikaisuvaatimuskeskuksen tai lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää siihen luvan. Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä voi valittaa samalla tavoin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan sosiaaliasiamies neuvoo ja auttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies voi neuvoa myös kunnan toimeentulotukipäätöksen oikaisunhaussa lautakuntaan ja valituksen laatimisessa tuomioistuimeen. Jos et ole tyytyväinen saamaasi kunnan sosiaalihuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia kanssasi asioineiden henkilöiden kanssa. tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen, kun kyse on kunnan myöntämästä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tai oikeudesta sosiaalihuollon palveluihin.

Perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa:

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaiseksi koetusta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, jonka Kela käsittelee sisäisesti. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin. Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai viranhaltija ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

You might be interested:  Hendricks Gin Tonic Resepti?

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se ei valvo Kelan toimintaa.

Sosiaalihuollon valvonta (Valvira)

Aluehallintovirastot (AVIt) ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Sosiaalihuollon omavalvonta Valitusviranomaiset Hallinto-oikeudet

Näytä koko vastaus

Milloin Toimeentulotuki maksetaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimeentulotuen lainsäädännöstä sekä johtaa, ohjaa ja kehittää toimeentulotukea osana sosiaalihuoltoa. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.
Näytä koko vastaus

Miten tehdä toimeentulotuen muutoksenhakua?

Toimeentulotuen muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen – Tukipäätöksessä kerrotaan aina, miten siihen vaaditaan oikaisua tai miten siitä voi valittaa. Perustoimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua Kelan oikaisuvaatimuskeskuksesta.

  • Unnan toimeentulotukipäätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta,
  • Oikaisuvaatimuskeskuksen tai lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää siihen luvan.
  • Elan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä voi valittaa samalla tavoin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan sosiaaliasiamies neuvoo ja auttaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies voi neuvoa myös kunnan toimeentulotukipäätöksen oikaisunhaussa lautakuntaan ja valituksen laatimisessa tuomioistuimeen. Jos et ole tyytyväinen saamaasi kunnan sosiaalihuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia kanssasi asioineiden henkilöiden kanssa. tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen, kun kyse on kunnan myöntämästä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tai oikeudesta sosiaalihuollon palveluihin.

You might be interested:  Kung Pao Chicken Resepti?

Perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa:

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaiseksi koetusta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, jonka Kela käsittelee sisäisesti. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin. Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai viranhaltija ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se ei valvo Kelan toimintaa.

Sosiaalihuollon valvonta (Valvira)

Aluehallintovirastot (AVIt) ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Sosiaalihuollon omavalvonta Valitusviranomaiset Hallinto-oikeudet

Näytä koko vastaus